สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA